تقدیرنامه محیط زیست سیستان و بلوچستان از شرکت تگفا۱۳۸۶