بازيابي اطلاعات

بازيابي اطلاعات عبارت است از روشهاي مختلفي كه بكار مي رود تا بتوان فايلهاي ذخيره شده روي رسانه هاي مختلف مانند ديسك سخت ديسك فلاپي و نوار و غيره را فراخواني كند چون علت وجودي اين روش ناشي از مشكلات سخت افزاري و نرم افزاري و يا ويروس مي باشد بنابراين حالات به وجود آمده دربازيابياطلاعات متعدد و پيچيده مي باشد ممكن است در فكر بعضي دوستان

پشتيباني