بازیابی اطلاعات

بازیابی اطلاعات عبارت است از روشهای مختلفی که بکار می رود تا بتوان فایلهای ذخیره شده روی رسانه های مختلف مانند دیسک سخت دیسک فلاپی و نوار و غیره را فراخوانی کند چون علت وجودی این روش ناشی از مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری و یا ویروس می باشد بنابراین حالات به وجود آمده دربازیابیاطلاعات متعدد و پیچیده می باشد ممکن است در فکر بعضی دوستان

پشتيباني