طراحي مجدد سايت تبيان مازندران

سايت تبيان مازندران براي دومين بار طراحي مجدد شد. اين سايت در سال 83 توسط اين شركت طراحي شده بود و يكبار در سال 85 بنا به نياز روز دوباره طراحي گرديد.

با توجه به حجم و گستردگي اطلاعات و مخاطبان زياد و عدم جوابگويي طراحي و امكانات قديم ، سايت مورد طراحي مجدد قرار گرفت كه با توجه به بازخورد كاربران آن سايت،دسترسي به اطلاعات راحت تر و جذابيت سايت بيشتر شده است.


قالب جديد سايت


قالب سال 85


قالب سال 82

پشتيباني