راه اندازي سيستم پشتيباني مشتريان تگفا

به منظور ارائه خدمات سريعتر به مشتريان سيستم پشتيباني راه اندازي شد

مشتريان محترم ميتوانند موارد و مشكلات خود را از طريق آدرس زير با بخش پشتيباني شركت مطرح فرمايند:

http://support.tagfa.com

پشتيباني