تحليلي بر استفاده از Thin Client

نسخه چاپي

چکيده

اين گزارش نگاهي دارد بر استفاده از Thin Client بر مبناي ترمينال سرويس2000 Windows  که در آن چگونگي بکارگيري Thin Client ، معماري آن ، مزايا و محدوديتهاي موجود ، مورد بررسي قرار گرفته است .

در اين گزارش همچنين تحليلي ساده از مقايسه هزينه ها در استفاده از Thin Client در مقابل رايانه هاي معمولي انجام گرديده است .

با توجه به اينکه استفاده از ترمينال سرويس در هر صورت همراه با کاهش هزينه ها خواهد بود ، در اين گزارش تنها استفاده از Thin Client مورد توجه مي باشد و نه رايانه هاي شخصي .

مقدمه

بکارگيري Thin Client چگونه است ؟

مدل استفاده از Thin Client بر مبناي قرار دادن نرم افزارهاي کاربردي نصب شده براي يک سرور مرکزي مي باشد (ترمينال سرور) که اين نرم افزارها در حال ارائه خدمات به يک يا چند سرويس گيرنده هستند .

در اين حالت کليه پردازش ها بر روي سرور مرکزي انجام مي گيرد و دستگاه سرويس گيرنده تنها به صورت يک ترمينال عمل کرده و اطلاعات مربوط به صفحه کليد و ماوس را به سرويس دهنده ارسال و اطلاعات مربوط به صفحه نمايش را از آن دريافت مي نمايد .

معماري

ساختار اصلي

محيط Thin Client

در محيط Thin Client ، دستگاه سرويس گيرنده فقط با ترمينال سرور ارتباط دارد . ترمينال سرويس بعنوان يک واسطه ميان سرويس گيرنده و سرويس دهنده هاي ديگر فعاليت مي کند . تمامي پردازش هاي مربوط به نرم افزارهاي کاربردي توسط آن (ترمينال سرور) انجام مي گيرد و تنها اطلاعات مربوط به صفحه نمايش و چاپگر (در صورت اتصال چاپگر به سرويس گيرنده) به دستگاه سرويس گيرنده ارسال مي شود .

دستگاه سرويس گيرنده عمل مربوط به هماهنگي تصاوير دريافتي و همچنين ارسال اطلاعات صفحه کليد و ماوس را به ترمينال سرويس دهنده عهده دار مي باشد .

در اين سناريو پهناي باند شبکه بين Thin Client و ترمينال سرويس ، خيلي مهم و اساسي نخواهد بود که به همين دليل ، اين روش راه حل مناسبي است ، جهت استفاده سازمانهائي که داراي شعب و دفاتر راه دور مي باشند . پهناي باند بين سرويس دهنده ها بايد از بازدهي بالائي برخوردار باشد .

محيط رايانه هاي معمولي

در محيط رايانه هاي معمولي ، دستگاه سرويس گيرنده کليه پردازشهاي مربوط به نرم افزارهاي کاربردي ، مديريت صفحه نمايش و همچنين ارتباط مستقيم با تمامي سرويس دهنده ها را به عهده دارد . در اين سناريو رايانه هاي معمولي نيازمند پهناي باند بيشتري بين خود و سرويس دهنده ها مي باشند . با توجه به اينکه بين سرويس دهنده ها ، هنوز هم نياز به پهناي باند بالايي مورد نياز است .

بستر شبکه

در محيط Thin Client بستر شبکه يکي از عوامل حياتي است . شبکه مورد استفاده شما در رابطه با ترمينال سرويس و سرويس دهنده ها بايستي قابل اطمينان و پايا باشد . در محيط رايانه هاي شخصي ، با قطع ارتباط شبکه اين رايانه ها تا حدودي قادر به ادامه فعاليت خود مي باشند (با توجه به نوع نرم افزار اجرا شده بر روي آن) .

در صورتيکه Thin Client بطور کامل وابسته به شبکه مي باشد و به هنگام قطع ارتباط ، کليه فعاليتهاي در حال انجام باز خواهد ايستاد . براي انتخاب نوع سيستم شبکه بايستي موارد زير را در نظر داشت :

· تعداد نرم افزارهائي که به طور همزمان اجرا خواهند شد

· نوع قرارداد ارتباطي مورد استفاده

· پايا بودن ، بازدهي و قابليت اطمينان موارد ارتباط

ترمينال سرور

در محيط Thin Client مسئوليت اصلي به عهده ترمينال سرويس مي باشد . کليه پردازشهاي مربوط به نرم افزارهاي کاربردي توسط اين سرويس با استفاده از منابع موجود انجام مي گيرد . تعداد پردازنده ها ، ميزان حافظه ، فضاي ديسک سخت که سرور نياز دارد با توجه به سه فاکتور ذيل تعيين مي شود .

· تعداد نرم افزارهائي که بطور همزمان بايستي اجراء شوند .

· نوع و نحوه عملکرد نرم افزار تعريف شده

· ميزان پهناي باند قابل دسترسي

مورد آخر مهمترين عامل است که بايد ابتدا در نظر گرفته شود . بطور مثال تهيه سرويس دهنده اي که تعداد 100کاربر را پشتيباني مي کند و قرار دادن آن در شبکه اي که تنها قادر به پشتيباني از 20 کاربر مي باشد ، کارائي چنداني نخواهد داشت .

قرارداده

ترمينال سرويس مايکروسافت دو نوع قرار داد ارتباطي را پشتيباني مي نمايد . قرارداد RDP که توسط مايکروسافت تهيه شده است و قرارداد ارتباطي ICA که متعلق به Citrix مي باشد . قرارداد ICA در مقايسه با RDP داراي قابليت و امکانات بيشتري مي باشد ، مانند پشتيباني از ارسال صوت ، تقسيم کار داخلي ، امکان تعريف نرم افزارهاي کاربردي و تحت وب . همچنين در استفاده از اين قرارداد امکان بکارگيري ابزارهاي همراه آن براي مديريت بهتر فعاليتها وجود دارد .

تعريف نرم افزارهاي کاربردي

پس از نصب نرم افزارهاي کاربردي بر روي ترمينال سرور ، به منظور قابل دسترس قرار دادن اين نرم افزارها براي سرويس گيرنده هاي ترمينالي بايستي مراحلي انجام پذيرد . که در اين حالت سرويس گيرنده ها قادرند به صفحه اصلي ترمينال سرور و يا نرم افزار کاربردي که برايشان تهيه شده دسترسي يابند . بايد توجه داشت که در قرارداد RDP تنها امکان دسترسي به صفحه اصلي وجود دارد . تعيين چگونگي تعريف و دسترسي نرم افزارها به نوع طراحي و همچنين هزينه در نظر گرفته شده براي کل طرح بستگي دارد .

دستگاه Thin Client

يک دستگاه واقعي Thin Client (که به آن ترمينال تحت ويندوز هم گفته مي شود) ، شامل تعداد محدود قطعات قابل انتقال مي باشد . به طور معمول اين دستگاه داراي يک پردازنده ، يک رابط شبکه و مقدار کمي حافظه مي باشد . اين نوع تجهيزات از صوت و اتصال مستقيم چاپگر پشتيباني مي نمايند . و همراه با صفحه نمايش ، صفحه کليد و ماوس مي باشند .

اين نوع اسباب داراي فلاپي درايو ديسک سخت و يا سي دي درايو نمي باشند . و از اين روست که به آنها “Thin” گفته مي شود .

اما اين روزها شاهد ارائه انواع گوناگوني از ترمينالهاي تحت ويندوز مي باشيم که بعضي از آنها داراي فلاپي درايو ،  سي دي درايو و همچنين داراي ديسک سخت داخلي نيز هستند .

مزاياي Thin Client

فوايد

· تجربه کاربر _با قطع نظر از اينکه دستگاه Thin Client چيست ، يک کاربر هميشه قادر به اجراي نرم افزارهاي تعريف شده و دسترسي به اطلاعات آن خواهد بود . و با توجه به اينکه آشنائي ب  Thin Client خيلي سريعتر از آشنائي با رايانه هاي معمولي مي باشد ، کاربران اين نوع تجهيزات خيلي سريعتر قادر به استفاده از آن خواهند بود .

· دسترسي به شبکه راه دور يا بي سيم _در حقيقت نحوه طراحي قراردادهاي RDP و ICA که به منظور شبکه هائي با پهناي باند کم در نظر گرفته شده اند Thin Client را انتخاب مناسبي جهت دسترسي هاي راه دور يا بي سيم نموده اند . کاربراني که از خطوط DSL و يا اختصاصي براي ارتباط راه دور استفاده  ميکنند با مشاهده از زمان واکنش در هنگام استفاده از اين تجهيزات شگفت زده خواهند شد . چنين دسترسي هائي بسادگي قابل انجام و داراي کارائي و امنيت بالائي خواهد بود .

· امنيت _با توجه به نحوه کار Thin Client ، محيط استفاده شده از اين تجهيزات کاربران را بدون در نظر گرفتن محل استقرار آنها (محل سکونت ، محل کار و يا ساير اماکن) مجبور مي نمايد تا کليه اطلاعات خود را در يک سرور مرکزي ذخيره سازي نمايند . اين عمل امنيت اطلاعات را در برابر دسترسي هاي غير مجاز (در مقايسه با رايانه شخصي) تضمين مي نمايد همچنين تهيه نسخ پشتيبان و محافظت از صدمه ديدن اطلاعات ، به صورت منظم و براحتي قابل انجام است . با نداشتن فلاپي ديسک و CD درايو ، محيط هاي مورد استفاده در Thin Client داراي امنيت بالائي از لحاظ انتقال ويروس از اين مجاري و با نصب نرم افزارهاي فاقد مجوز و بدون هماهنگي نيز به مراتب کمتر مي باشد .

· مديريت و راهبري _نگهداري و راهبري برنامه هاي کاربردي نصب شده بر روي تعدادي از ترمينال سرورها به مراتب راحت تر از نگهداري صدها ايستگاه کاري مي باشد . از طرف نصب يک و يا دو مرتبه يک نرم افزار کاربردي ساده تر از نصب آن به تعداد هفتاد مرتبه است . اين سادگي همچنين به اين معنا مي باشد که بروز رساني و توسعه نرم افزارها نيز در يک محيط امن و استاندارد با سرعتي مناسب قابل انجام خواهد بود .

· هزينه و عمر مفيد _يک دستگاه Thin Client داراي طول عمر بيشتري (دو يا سه برابر رايانه هاي شخصي) نسبت به رايانه هاي شخصي مي باشد . دستگاه Thin Client به عنوان يک ترمينال ساده عمل کرده و نيازي به تغيير و بروز رساني سخت افزاري به منظور اجراي نرم افزارهاي جديد ندارد . و همچنين به دليل نداشتن قطعات قابل انتقال و نسبت به رايانه شخصي کمتر دچار خرابي قسمتهاي مختلف و يا از کار افتادن کلي مي شود . اما بايد به اين نکته اشاره نمود که مقداري از هزينه هاي صرفه جوئي شود در سمت کاربران ، بايد در راه اندازي محيطهاي مربوط به ترمينال سرور هزينه شود .

· سهولت پشتيباني _ يک دستگاه Thin Client از پيچيدگي کمتري نسبت به رايانه هاي شخصي در هنگام نصب برخوردار است . در بيشتر موارد اين فعاليت تنها شامل وصل نمودن پنج کابل ، فشردن يک کليد و شروع کار با آن را شامل مي شود . هيچ نيازي به نصب و سازماندهي يک سيستم عامل پيچيده نيست . اين بدان معناست که در صورت بروز اشکال ، دستگاه Thin Client توسط يک فرد غير فني قابل تعويض ميباشد . و در اين صورت مي توان نسبت به تسريع زمان واکنش ، بالا بردن کارائي کارمندان و اختصاص افراد فني به وظائف حساس تر اقدام نمود . بديهي است که در يک محيط استفاده از Thin Client يک فرد فني قادر به پشتيباني تعداد کاربران بيشتري نسبت به محيط هاي استفاده از رايانه هاي معمولي مي باشد .

· استفاده کمتر از شبکه _يک دستگاه Thin Clint پهناي باند کمتري نسبت به رايانه هاي شخصي مورد استفاده در شبکه نياز دارد . سازماني که در حال حاضر داراي شبکه اي با سرعت10Mbit  مي باشد با استفاده از Thin Client قادر است طول عمر اين شبکه را در مقايسه با رايانه هاي شخصي بيشتر نمايد . در بيشتر شبکه ها يک محيط استفاده از Thin Client در مقايسه با رايانه هاي شخصي ، زمان واکنش سريعتري را در نرم افزارهاي مبتني بر بانک اطلاعاتي فراهم مي کند .

· مجوز استفاده از نرم افزارها _يک محيط استفاده از Thin Client امکان مديريت و بازرسي مجوزهاي مورد نياز را ميسر مي نمايد . بدينگونه ، مديريت قادر است تعيين نمايد که کداميک از نرم افزارها توسط چه کساني مورد استفاده قرار مي گيرند . با چنين اطلاعاتي امکان تعيين نوع مجوز مورد استفاده توسط مديريت موجود است . همچنين سازمانها قادر به حفاظت در برابر نصب نرم افزارهاي فاقد مجوز و يا بدون هماهنگي خواهند بود .

· ذخيره توان _در مقايسه با رايانه هاي شخصي ، دستگاه Thin Client از توان 4 تا 6 برابر کمتر استفاده  مينمايد. اين ميزان در صرفه جوئي هزينه ها قابل محاسبه است . همچنين با توجه به کمي مصرف توان ، گرماي توليد شده از آن نيز کمتر مي باشد ، که اين امر تاثير مثبتي در هزينه تهويه هوا دارد .

محدوديتها

· مهارتها _مديريت و هدايت يک محيط استفاده از Thin Client نياز به مهارت بيشتري نسبت به محيط استفاده از رايانه هاي شخصي دارد . هر گونه تغيير در نحوه راهبري و مديريت و سياستهاي اجرائي بايد به دقت و حساب شده انجام گيرد چرا که اعمال تغييري ساده بر روي عملکرد تمامي کاربران تاثير خواهد گذاشت .

· پشتيباني از تمامي نرم افزارهاي کاربردي _محيط هاي استفاده از Thin Client براي نرم افزارهائي که استفاده زيادي از پردازنده مي نمايند و يا نرم افزارهاي پردازش تصوير توصيه نمي شود . بيشتر سايتهاي Thin Client بمنظور اجراي اينگونه نرم افزارها ، هنوز هم داراي تعداد کمي رايانه شخصي مي باشند . اين رايانه هاي شخصي بطور مشترک و يا اختصاصي توسط افراد حرفه اي مورد استفاده قرار مي گيرند .

· پشتيباني تمامي تجهيزات جانبي _در تجهيزات Thin Client امکان استفاده از چاپگر با استفاده از ارتباط USB و Serial ميسر است . اما تاکنون ، امکان اتصال CD و Scaner به Thin Client فراهم نشده است . بايد توجه داشت که در اينگونه موارد بايد از رايانه هاي شخصي در شبکه ها استفاده نمود .

· چاپ _در محيط هاي استفاده از Thin Client معماري شبکه نسبت به نحوه چاپ مطالب ، بايد بطور کامل مورد توجه قرار گيرد . در حالي که فروشنده ها مشغول توليد نرم افزارهاي چاپ قابل اجراء در سمت کاربر هستند (اينگونه نرم افزارها داراي توانائي زيادي هستند) تعدادي از آنها هنوز مدلهاي قديمي که بر روي سرور اجراء مي شوند را ارائه مي نمايند . براي مديريت کليه مدلهاي موجود نياز به کوشش فراواني   مي باشد . نرم افزار metafram xp متعلق به Citrix داراي امکاناتي براي کمک به راحتي مديريت چاپگرها مي باشد .

نسخه چاپي

پشتيباني