بازاريابي ويروسي چيست؟


يك نفر به دونفر مي گويد ، آندو به چهار نفر مي گويند، آن چهار نفر به هشت نفر مي گويند و … .
بعنوان مثال ، در بازاريابي توسط پست الكترونيك ،اگرeMail شما شامل عنصري باشد كه دريافت كننده را به فرستادن آن پيام به ديگران ترغيب كند ، شما يك بازاريابي ويروسي انجام داده ايد.

بازاريابي ويروسي به نرخ بالاي تبادل بين اشخاص بستگي دارد. اگر درصد زيادي از دريافت كنندگان پيامي ، آنرا به تعداد زيادي از دوستان خود ارسال كنند ، رشد ارسال آن پيام بسيار قابل توجه خواهد بودو به طبع اگر تعداد تبادل كم شود ، رشد با شكست روبرو خواهد شد.

مسابقات ، راي گيري و نظر سنجي ، بازي و حتي لطيفه از فرم هاي ديگر بازاريابي ويروسي هستند.
اگر شما به 100 نفر eMail بفرستيد و فقط 25% از آن افراد صرفا”” به يك نفر از دوستان خود پيام شما را منتقل كنند ، شما براحتي پيام خود را به 25 نفر ديگر رسانده ايد. 25 نفري كه ممكن بود هيچ وقت پيام شما را دريافت نكنند. شما با استفاده از بازاريابي ويروسي مشتريان بيشتري جلب خواهيد كرد.

نويسنده:eMarketinganswers.com

ناشر:eMarketingway.ir

پشتيباني