آيا شما مدير يك وب سايت هستيد، يا مدير يك انبار اطلاعاتی؟

امروزه، دو دسته از افراد به فعاليت‌ در زمينه‌ي وبمشغولند. افرادي كه آن را به عنوان يك نوع دارايي تلقي مي‌كنند و دسته‌اي كه اينفعاليت را به شكل يك كالا مي بينند.
 
به گروه دوم توصيه مي‌كنم، شغل جديدي براي خود دست و پا كنند.
 
هفته‌ي گذشته، با مدير شركتي صحبت كردم، كه مؤسسه‌اش به تازگي از نرم‌افزارPortalاستفاده مي‌كرد. بارگذاري(DownLoad)صفحه‌ي اصلي، حدود 30 ثانيه طول مي‌كشيدو اين تنها بخشي از مشكلات بود. كاركنان اين مؤسسه تقاضاي غير فعال كردن اين نرم‌افزاررا كرده بودند تا از اين طريق وب سايتي كارامد‌تر و مفيدتر داشته‌باشند.
 
دو هفته پيش، با افرادي صحبت كردم كه مجبور به استفاده از اين نرم‌افزاربودند. آنها و تمام كاركنان اين شركت از اين نرم‌افزار متنفر بودند. اين طور به نظرمي‌رسيد، كه فردي در رده‌هاي بالايITاستفاده ازPortalرا اجباري كرده است.
 
هم‌چنين چند هفته‌ي پيش، ايميلي دريافت كردم كه حاوي كشمكش‌هاي نويسنده‌ي آنو مسئولين شركت مربوطه براي تبديل وب سايت شركت به انبار اطلاعاتي بود. از نظرافرادي كه اين نرم‌افزار را توصيه مي‌كنند، مديريت يك وب سايت هزينه و مشكلات زياديبه همراه دارد.
 
از ديد آنها كافي است، مطالب را به شكل فولدرهاي مقالاتPDFيا فايل‌هايWordو به كم‌ترين مديريت، در سايت قرار داد.
 
افرادي كه فعاليت در زمينه‌ي وب را به شكل كالا تصور مي‌كنند، درحقيقت مي‌خواهند،اينكالا را به شكل داده و اطلاعات در يك انبار ذخيره‌ي اطلاعات، نگهداري كنند؛ تابتوانند، آن را به آساني و به سرعت پر كنند. از نظر اين افراد، به يقين بايد راهيبراي توليد اتوماتيك داده‌ها وجود داشته باشد.پيتر دراكر مي‌گويد:”ما در 50 سالگذشته تمام فعاليت‌هاي خود را برT، متمركز كرديم و قصد داريم 50 سال آينده رويموضوعIكار كنيم.“
 
با ذخيره كردن اطلاعات،به تنهايي، نمي‌توانيد از آن به طور كافي استفاده كنيد.اطلاعات به معني مبادله‌ي دانش است، منظور از اطلاعات هم، اطلاعات وب است.چگونگي بهتحرير درآوردن يك مطلب و روش‌هاي به نمايش گذاشتن آن؛ تاثيري عميق بر سوددهي سايتشما دارد.
 
موقعيت خود را در 5 سال آينده چطور تصور مي‌كنيد؟ اگر به دنبال كسب موفقيت درزمينه‌يITهستيد، بايد روش مديريت صحيح را بياموزيد. دو مورد براي مديريت وجوددارد: مردم و اطلاعات. بايد تمام كارهاي مربوط به بخشTرا به طور اتوماتيك، ارايهكنيد.
 
بخش جالب كار رويIاز ذخيره سازي به انتشار مقالات و بيرون دادن اطلاعات،تغيير كرده‌است.
 
اگر به عنوان گرداننده و تنظيم كننده‌ يك وب سايت فعاليت مي‌كنيد، در حقيقتيك ناشر ثانويه هستيد. ناشر يك سايت بودن، همان‌قدر كه به مقالات منتشر شده مربوطمي‌شود، به آن‌چه كه به نمايش در نمي‌آيد، هم ارتباط دارد. در مقابل ايجاد يك انباراطلاعاتي و وعده‌هاي گول‌زننده مبني بر حل مشكلات؛ مقاومت كنيد. اطلاعات و مفاهيم،حكم دارايي و سرمايه‌ي شما را دارند و ارزش آنها در صورت انتشار افزايش مي‌يابد.
 
داده‌هاي باارزش، طبقه بندي مناسب، كنترل و صفحه‌آرايي از عوامل مؤثر برموفقيت شما هستند. از افراد، اعم از كاركنان شركت، مشتريان، شهروندان يا دانش‌جويان،بخواهيد، با‌ارزش‌ترين منبع و دارايي خود، يعني زمان را، درسايت شما مصرف كنند.
 
حتي يك ثانيه هم براي اين بازديدكنندگان عجول، زياد است و به اين ترتيب به آساني آنها را از دست مي‌دهيد. مطالب را با كيفيت عالي به سرعت در اختيارشان قراردهيد، مطمئن باشيد، آنها با توجه خود از زحمات شما قدرداني خواهند كرد.

 

eMarketingway.ir:ناشر

پشتيباني